ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร
รรท.รอง พตร.

หลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนทุนวิจัย/ตำรา/บทความวิชาการ ปีงบประมาณ 2557

โครงการจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติทางพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจจำกัด
สนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

การจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนวิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ”

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้

๑. ประเภท/กลุ่มของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รายงานวิจัย

ประกาศรับสมัครงาน