ประกาศ รายชื่อตัวสำรอง ผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวสำรอง มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาล

(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)

ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้เข้ามอบตัวทำสัญญาต้องอ่าน >> การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558

***หนังสือสัญญาและตัวอย่างการเขียนสัญญา อ่านได้จากเอกสารประกอบ***

การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวิจัยในชั้นเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวิจัยในชั้นเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน”

ณ.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น ๒ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สมัครได้ที่ ว่าที่ พ.ต.อ.หญิงสถาพร กลางคาร เบอร์โทร ๐๘๑-๒๙๖-๐๓๑๙ mail. satklang@yahoo.com

ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

ตามกำหนดการที่แนบมาด้วย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 2558

*** สำหรับบุตรข้าราชการตำรวจ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง จากเอกสารประกอบด้านล่าง และแนบสำเนาบัตรข้ารชการของผู้รับรองมาด้วย***

เปิดรับสมัครงาน พนักงานทัวไประดับ 1

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ >>> http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 9 - 21 ธันวาคม 2557 (รับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรบ

   โครงการ “ การพัฒนาความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2557” 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีมอบหมวกพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจทุกท่าน

ประกาศรับสมัครงาน