การจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนวิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ”

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้

๑. ประเภท/กลุ่มของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รายงานวิจัย

เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้

๑. ประเภท/กลุ่มของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รายงานวิจัย

ประกาศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2557
 

ค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลปี1 ปี2557

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี2557

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป(รอบที่2)

ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครงาน