ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 40 ถึง 45 ที่นั่ง

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 40 ถึง 45 ที่นั่ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ม.๖ หรือเทียบเท่า
- เพศชาย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป

หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ สามารถขับรถบัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 40 ถึง 45 ที่นั่ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วม กิจกรรมสรภัญญะยาตรา 
สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน
ในโครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมรัตนกนก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๒.๐๐ เป็นต้นไป

กำหนดวัน เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้

๑. ประเภท/กลุ่มของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รายงานวิจัย

๒. ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียการได้ยินของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO HEARING LOSS AMONG TRAFFIC POLICE WORKING IN BANGKOK

๓. ปีที่วิจัย ๒๕๕๖

๔. ผู้วิจัย พ.ต.ท.หญิงพัชรี กระจ่างโพธิ์

ประกาศรับสมัครงาน